ร้อยละของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ