ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร-ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ