จำนวนโครงการกิจกรรมทำนุบำรุงที่บูรณาการกับการเรียนการสอน